ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย กีวี่สีแดง ฟ่งหวง สะพานแก้ว 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน MU_CSCSXMU05_SSJJ

เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
วันที่ 06-10 เมษายน 256310,899.-
 วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03-07 มิถุนายน 2563
วันที่ 08-12 มิถุนายน 25639,899.-

หมายเหตุ :
* ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท
* เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
* ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ จำนวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


วันที่ 2 :
กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง


วันที่ 3 :
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านหยก


วันที่ 4 :
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านผ้าไหม-ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD


วันที่ 5 :
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com