ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ลูกพีช ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

SKU : บิน MU_CSCNXKMGMU03_SSJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
 วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 16,899.-
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2563
 วันที่ 14-19 มีนาคม 2563 17,899.-
 วันที่ 24-29 มีนาคม 2563 
 วันที่ 02-07 เมษายน 2563
 วันที่ 23-28 เมษายน 2563 
 วันที่ 08-13 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 21-26 พฤษภาคม 2563 
 วันที่ 04-09 มิถุนายน 2563
 วันที่ 21-26 มิถุนายน 2563  

หมายเหตุ :
· ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800บาท **ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองต้าหลี่


วันที่ 2 :
ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า


วันที่ 3 : 
วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง


วันที่ 4 :
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-สระน้ำมังกรดำกลับเมืองต้าหลี่


วันที่ 5 :
ต้าหลี่-กลับเมืองคุนหมิง-ร้านนวดเท้า-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน


วันที่ 6 : คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-เชียงใหม่

Powered by MakeWebEasy.com