ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-อุทยานอาหลีซัน 5วัน4คืน

SKU : บิน CI_CI-202_ITCJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2563

Share

Share  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
28กุมภาพันธ์-03มีนาคม 63 18,900.- 
11-15 มีนาคม 63 19,900.- 
17-21 เมษายน 63  18,900.-  
08-12 พฤษภาคม 63 
29พฤษภาคม-02มิถุนายน63  17,900.-  
12-16 มิถุนายน 63 
17-21 กรกฎาคม 63  18,900.-   
07-11 สิงหาคม 63 
28สิงหาคม-01กันยายน 63 
11-15 กันยายน 63 17,900.-  
25-29 กันยายน 63 
02-06 ตุลาคม 6319,900.- 
09-13 ตุลาคม 63 20,900.- 
16-20 ตุลาคม 63 19,900.- 


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต


วันที่ 2 :
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ 


วันที่ 3 :
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต                            


วันที่ 4 :
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง                       


วันที่ 5 :
อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 – เอาท์เล็ทมอลล์  สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                           

Powered by MakeWebEasy.com