ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์... เข่ออ้าย 5 วัน 3 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : บิน XJ_XJPVG03_TTNJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563

Share

Share

  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.-  
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 12,888.- 
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 11,888.- 
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563   12,888.-    
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563 
04 – 08 มีนาคม 2563        13,888.-        
06 – 10 มีนาคม 2563 
11 – 15 มีนาคม 2563 
13 – 17 มีนาคม 2563 
18 – 22 มีนาคม 2563 
20 – 24 มีนาคม 2563 
25 – 29 มีนาคม 2563 
27 – 31 มีนาคม 2563
01 – 05 เมษายน 2563  14,888.-  
03 – 07 เมษายน 2563 (วันจักรี) 
08 – 12 เมษายน 2563 
10 – 14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)  17,888.-   
11 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 
12 – 16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) 
17 – 21 เมษายน 2563     14,888.-     
22 – 26 เมษายน 2563 
24 – 28 เมษายน 2563 
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 
01 – 05 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน) 
06 – 10 พฤษภาคม 2563         12,888.-       
08 – 12 พฤษภาคม 2563 
13 – 17 พฤษภาคม 2563 
15 – 19 พฤษภาคม 2563 
20 – 24 พฤษภาคม 2563 
22 – 26 พฤษภาคม 2563
27 – 31 พฤษภาคม 2563
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 256311,888.-

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
× ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

วันที่ 2 : กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้

วันที่ 3 : ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery -ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

วันที่ 4 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Powered by MakeWebEasy.com