ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า : บิน XW_ZTPE05_ZEJJ

เดินทาง : กันยายน 62 - มีนาคม 63

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า  


กำหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ  

วันเดินทางราคา/ท่าน
01 – 05 กันยายน 2562 13,878.- 
02 – 06 กันยายน 2562 12,878.-  
06 – 10 กันยายน 2562 
07 – 11 กันยายน 2562 13,878.- 
09 – 13 กันยายน 2562 11,878.- 
13 – 17 กันยายน 2562
12,878.- 
14 – 18 กันยายน 2562 13,878.- 
16 – 20 กันยายน 2562 11,878.- 
21 – 25 กันยายน 2562 13,878.- 
23 – 27 กันยายน 2562 11,878.- 
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 13,878.-  
 03 – 07 ตุลาคม 2562
09 – 13 ตุลาคม 2562 16,878.- 
10 – 14 ตุลาคม 2562 17,878.- 
17 – 21 ตุลาคม 2562 13,878.- 
 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,878.-    
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 
02 – 06 พฤศจิกายน 2562 
03 – 07 พฤศจิกายน 2562 13,878.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 2562     14,878.-      
05 – 09 พฤศจิกายน 2562 
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 
 10 – 14 พฤศจิกายน 2562  13,878.-   
11 – 15 พฤศจิกายน 2562 
12 – 16 พฤศจิกายน 2562 
13 – 17 พฤศจิกายน 2562   14,878.-   
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 
16 – 20 พฤศจิกายน 2562
17 – 21 พฤศจิกายน 2562 13,878.-
18 – 22 พฤศจิกายน 2562
19 – 23 พฤศจิกายน 2562
20 – 24 พฤศจิกายน 256214,878.-
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
23 – 27 พฤศจิกายน 2562
24 – 28 พฤศจิกายน 256213,878.-
25 – 29 พฤศจิกายน 2562
26 – 30 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 256214,878.-
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562
01 – 05 ธันวาคม 256213,878.-
02 – 06 ธันวาคม 2562
03 – 07 ธันวาคม 256217,878.-
04 – 08 ธันวาคม 2562
05 – 09 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
08 – 12 ธันวาคม 256215,878.-
09 – 13 ธันวาคม 256214,878.-
10 – 14 ธันวาคม 2562
11 – 15 ธันวาคม 256215,878.-
12 – 16 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
14 – 18 ธันวาคม 2562
15 – 19 ธันวาคม 256213,878.-
16 – 20 ธันวาคม 256214,878.-
17 – 21 ธันวาคม 2562
18 – 22 ธันวาคม 256215,878.-
19 – 23 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
21 – 25 ธันวาคม 2562
22 – 26 ธันวาคม 256213,878.-
23 – 27 ธันวาคม 256214,878.-
24 – 28 ธันวาคม 2562
25 – 29 ธันวาคม 256216,878.-
26 – 30 ธันวาคม 256222,878.-
27 – 31 ธันวาคม 2562
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 6325,878.-
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
01 – 05 มกราคม 256319,878.-
02 – 06 มกราคม 256315,878.-
03 – 07 มกราคม 2563
04 – 08 มกราคม 2563
05 – 09 มกราคม 256313,878.-
06 – 10 มกราคม 256314,878.-
07 – 11 มกราคม 2563
08 – 12 มกราคม 256315,878.-
09 – 13 มกราคม 2563
10 – 14 มกราคม 2563
11 – 15 มกราคม 2563
12 – 16 มกราคม 256313,878.-
13 – 17 มกราคม 256314,878.-
14 – 18 มกราคม 2563
15 – 19 มกราคม 256315,878.-
16 – 20 มกราคม 2563
17 – 21 มกราคม 2563
18 – 22 มกราคม 2563
19 – 23 มกราคม 256313,878.-
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 256315,878.-
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563
02 – 06 กุมภาพันธ์ 256313,878.-
03 – 07 กุมภาพันธ์ 256314,878.-
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563
05 – 09 กุมภาพันธ์ 256316,878.-
06 – 10 กุมภาพันธ์ 256317,878.-
07 – 11 กุมภาพันธ์ 256316,878.-
08 – 12 กุมภาพันธ์ 256315,878.-
09 – 13 กุมภาพันธ์ 256313,878.-
10 – 14 กุมภาพันธ์ 256314,878.-
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
12 – 16 กุมภาพันธ์ 256315,878.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563
15 – 19 กุมภาพันธ์ 256314,878.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 256313,878.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 256314,878.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
19 – 23 กุมภาพันธ์ 256315,878.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
22 – 26 กุมภาพันธ์ 256314,878.-
23 – 27 กุมภาพันธ์ 256313,878.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 256314,878.-
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 256315,878.-
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 256314,878.-
01 – 05 มีนาคม 256313,878.-
02 – 06 มีนาคม 256314,878.-
03 – 07 มีนาคม 2563
04 – 08 มีนาคม 256315,878.-
05 – 09 มีนาคม 2563
06 – 10 มีนาคม 2563
07 – 11 มีนาคม 256314,878.-
08 – 12 มีนาคม 256313,878.-
09 – 13 มีนาคม 256314,878.-
10 – 14 มีนาคม 2563
11 – 15 มีนาคม 256315,878.-
12 – 16 มีนาคม 2563
13 – 17 มีนาคม 2563
14 – 18 มีนาคม 256314,878.-
15 – 19 มีนาคม 256313,878.-
16 – 20 มีนาคม 256314,878.-
17 – 21 มีนาคม 2563
18 – 22 มีนาคม 256315,878.-
19 – 23 มีนาคม 2563
20 – 24 มีนาคม 2563
21 – 25 มีนาคม 256314,878.-
22 – 26 มีนาคม 256313,878.-
23 – 27 มีนาคม 256314,878.-
24 – 28 มีนาคม 2563


รายละเอียดการเดินทาง :

 
วันที่ 1 :
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


วันที่ 2 :
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


วันที่ 3 :
ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


วันที่ 4 :
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง


วันที่ 5 :
สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

สินค้าเกี่ยวข้อง
New
New

บิน CI_GQ1TPE-CI001_B2BJJ

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563

 
THB 14,888 ฿ 14,888
New

บิน TG_HNJJ

เดินทาง : 13-17 เมษายน 2563

 
THB 31,900 ฿ 31,900
New
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com